Mini Firma Katowice

naszeinwestycje 06.07.2020rintal 06.07.2020

umowa STARTER

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumpcyjnego

Kredytodawca: Nova New sp. z o.o.; 40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 16/7, NIP 954 273 41 34, Regon 242772034 KRS 0000400839. Rodzaj kredytu: pożyczka gotówkowa. Całkowita kwota kredytu: 1500zł. Terminy i sposób wypłaty – przelew na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy niezwłocznie po podpisaniu umowy przez obie strony. Czas obowiązywania umowy – 122 dni kalendarzowe. Zasady i terminy spłaty: w czterech ratach miesięcznych ”z dołu”; prowizja płatna w dniu udzielenia kredytu poprzez potrącenie z kwoty pożyczki; odsetki uwzględnione w kwocie każdej raty, płatnej przelewem na rachunek Pożyczkodawcy. Jeżeli pierwszym dniem roboczym po dacie wykonania przelewu pożyczki przez Pożyczkodawcę będzie np. 8 czerwca to terminami płatności rat przez Pożyczkobiorcę będą odpowiednio: 8 lipca, 8 sierpnia, 8 września, 8 października. Prowizja 20% w kwocie 300zł potrącana przy wykonaniu przelewu do Pożyczkobiorcy. Raty miesięczne równe w kwocie 390zł. W każdej kwocie raty jednakowe wartości kredytu nominalnego i odsetek. Kredyt do faktycznej wypłaty 1.200zł. Całkowity koszt pożyczki - 360zł. Całkowita kwota do spłaty przez Pożyczkobiorcę: 1560zł. Umowa nie przewiduje gwarancji całkowitej spłaty. Stała regularna stopa procentowa – 19,21% rocznie. Stopa procentowa dla należności opóźnionych i zadłużenia przeterminowanego – 20,00% w stosunku rocznym. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) – 144,00%. Brak obowiązku zawarcia umów dodatkowych. Koszty prowadzenia własnego rachunku bankowego do obsługi pożyczki ponosi Pożyczkobiorca. Skutki braku płatności: odsetki karne od zadłużenia przeterminowanego 20,00% rocznie, pisma windykacyjne od 25 do 50zł. Odstąpienie od umowy w terminie 14 dni. W razie odstąpienia od umowy Pożyczkodawca pobiera odsetki za okres pomiędzy zawarciem umowy a odstąpieniem. W razie wcześniejszej spłaty Pożyczkodawca pobiera odsetki za okres pomiędzy zawarciem umowy a dniem spłaty. Potencjalny Pożyczkobiorca ma prawo do otrzymania nieodpłatnie projektu umowy o kredyt konsumencki w siedzibie Pożyczkodawcy. W razie odmowy udzielenia kredytu Pożyczkodawca udziela informacji o wynikach sprawdzenia w bazach danych jeżeli takie sprawdzenia miało miejsce. Inne pozycje formularza wymagane przepisami prawa – nie dotyczy. Dane formularza obowiązują do dnia 31 sierpnia 2012r.
Zapoznałem się z danymi formularza oraz sposobami i zasadami obliczania RRSO i potwierdzam odbiór wydruku.
Data, godzina, podpis wnioskodawcy: _______________________________________


Umowa o pożyczkę gotówkową STARTER nr _____________________
kwota do wypłaty 1.200zł, spłata w 4 ratach miesięcznych ”z dołu” po 390zł
zawarta dnia ________________ pomiędzy: Nova New sp. z o.o. 40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 16/7, NIP 954 273 41 34, Regon 242772034 KRS 0000400839, reprezentowaną przez ___________________, zwaną dalej ”Pożyczkodawcą” a
Panią/Panem (imiona) ___________________________________________________,
córka/syn________________________, nazwisko: _____________________________,
zamieszkałą/-łym: _____________________________________, zameldowaną/-nym
w:____________________________ legitymującą/-cym się dowodem osobistym seria:
__________ nr_________________ pesel____________________________________
zwanym dalej “Pożyczkobiorcą” lub ”Klientem”.
1. Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy pożyczki w wysokości 1500,00zł (kwota pożyczki) zł (słownie: tysiąc pięćset złotych) złotych do wypłaty 1.200zł (na okres 122 dni kalendarzowych licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu wykonaniu przelewu pożyczki przez Pożyczkodawcę). Strony ustalają, iż Pożyczkobiorca uiści prowizję przy wypłacie pożyczki (poprzez potrącenie przez Pożyczkodawcę) oraz zwróci kwotę pożyczki Pożyczkodawcy wraz z kwotą należnych odsetek od udzielenia pożyczki w czterech ratach miesięcznych po 390zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt) płatnych ”z dołu” w datach odpowiadających dacie pierwszego dnia roboczego następującego po dacie wykonania przelewu kwoty pożyczki przez Pożyczkodawcę. 2. Pożyczkobiorca zobowiązuje się spłacić pożyczkę w kwocie 1,500,00 zł w tym prowizja w kwocie 300,00 zł potrącana przy wypłacie pożyczki wraz z procentowaniem w wysokości 19,21% w skali roku w kwocie 60zł. Warunki pożyczki: 1500,00zł – kwota pożyczki, 300,00zł – prowizja, 60,00zł – oprocentowanie 19,21% w skali roku. Koszt pożyczki: 360zł. RRSO (Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania) – 144,00 % Łączne zobowiązanie z umowy pożyczki gotówkowej: 1.560,00zł. Łączne zobowiązanie Klient spłaci w 4 ratach miesięcznych, wyszczególnionych w ust. 1 umowy. Potwierdzenie przelewu dokonanego przez Pożyczkodawcę jest potwierdzeniem wypłaty pożyczki, Ustala się miejsce płatności rat (zwrotu pożyczki): na rachunek Pożyczkodawcy z którego przelano kwotę pożyczki z podaniem jako tytułu wpłaty numeru niniejszej umowy (za dzień płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku Pożyczkobiorcy). Telefon kontaktowy Pożyczkobiorcy: ____________ e-mail: __________________. Jeżeli data płatności raty przypada w dniu innym niż dzień roboczy od poniedziałku do piątku wówczas ulega ona przesunięciu na pierwszy kolejny dzień roboczy od poniedziałku do piątku. Pożyczkobiorca oświadcza, że posiada dochody miesięczne netto w kwocie ______________________________, zobowiązania miesięczne w kwocie____________________________ inne niezbędne wydatki miesięczne w kwocie: _______________. Pożyczkobiorca oświadcza, że posiada łączne zobowiązania w kwocie____________________ i nie toczą się wobec niego postępowania egzekucyjne. Pożyczkobiorca prowadzący działalność gospodarczą podaje nr nip _________________ i regon______________________. 3. Pożyczkobiorca poprzez złożenie podpisu zobowiązuje się do zwrotu pożyczki wraz z należnym oprocentowaniem. Prowizja jest pobierana przy podpisywaniu umowy przez upoważnionego pracownika Pożyczkodawcy. Całkowity koszt pożyczki obejmuje oprocentowanie oraz prowizję od udzielonej pożyczki w kwocie łącznej 360zł. Każda rata obejmuje zwrot pożyczki i odsetki w równych częściach i kwotach przez okres spłaty pożyczki. Pożyczkodawca zobowiązuje się w przeciągu 24 godzin w dniach roboczych rozpatrzyć wniosek i w zależności od wyniku rozpatrzenia podpisać umowę i uruchomić przelew dla Pożyczkobiorcy lub poprzez pisemną adnotacje na wniosku odmówić zawarcia umowy. Pożyczkobiorca wyraża zgodę na wypłatę pożyczki przelewem na swój rachunek bankowy, zweryfikowany przelewem kaucji zwrotnej i oświadcza, że dowód prawidłowo wykonanego przelewu przez Pożyczkodawcę jest pisemnym potwierdzeniem odbioru kwoty pożyczki przez Pożyczkobiorcę. Pożyczkobiorca otrzymuje plan spłaty pożyczki, stanowiący załącznik do umowy niniejszej. Spłata pożyczki następować będzie miesięcznie w 4 równych ratach płatnych bez wezwania, 4. Pożyczkobiorca może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od podpisania umowy poprzez złożenie w biurze Pożyczkodawcy lub pocztą oświadczenia na piśmie o odstąpieniu od umowy. Pożyczkobiorca zobowiązany jest zwrócić pobraną faktycznie pożyczkę wraz z odsetkami za okres od dnia wypłaty do dnia zwrotu kwoty pożyczki. W razie wcześniejszej spłaty Pożyczkobiorca zwraca pobrana kwotę plus kwotę prowizji plus odsetki za okres faktycznego wykorzystywania pożyczki. 5. Pożyczkobiorca zobowiązuje się systematycznie spłacać łączne zobowiązania wobec Pożyczkodawcy. W razie opóźnienia w spłacie a także po wypowiedzeniu umowy Pożyczkodawca ma prawo naliczać odsetki od zadłużenia przeterminowanego w wysokości 20,00% w stosunku rocznym. Pożyczkodawca z ważnych względów może ograniczyć wielkości roszczeń z tytułu opóźnienia. Każda wpłata Pożyczkobiorcy na poczet zadłużenia przeterminowanego pokrywa jego zadłużenie w następującej kolejności: koszty upominawcze i windykacyjne, karne odsetki, zaległe raty, odsetki cywilne regularne, kapitał rat bieżących. 6. Pożyczkodawca ma prawo wypowiedzieć umowę w razie opóźnienia w zapłacie kwoty stanowiącej sumę dwóch rat za 7-dniowym okresem wypowiedzenia. W razie wypowiedzenia całość kwoty pożyczki wraz odsetkami i innymi kosztami staje się wymagalna. 7. Pożyczkodawca ma prawo naliczać koszty upominawcze i windykacyjne w następujących wysokościach: - upomnienie wystawanie po upływie 7 dni od wystąpienia opóźnienia – 25,00 zł, - kolejne upomnienie wystawione po upływie 14 dni opóźnienia – 30,00 zł, - wezwanie do zapłaty wystawiane po upływie 21 dni opóźnienia – 25,00 zł, - ostateczne wezwanie do zapłaty wystawiane po upływie 28 dni opóźnienia – 30,00 zł, - wypowiedzenie umowy wystawiane w razie opóźnienia w zapłacie – 50,00zł. 8. Pożyczkobiorca oświadcza, że dane podane w umowie o udzielenie pożyczki są prawdziwe i rzetelne. Do czasu podpisania umowy przez obie strony jednostronnie podpisany projekt umowy jest traktowany jako wniosek potencjalnego Pożyczkobiorcy. Pożyczkobiorca oświadcza, że jego sytuacja dochodowa oraz w zakresie zobowiązań umożliwia bezproblemową spłatę pożyczki w ratach miesięcznych w wysokości jak w ustępach poprzedzających. Pożyczkobiorca okaże dokumenty wymagane przez Pożyczkodawcę i przekaże ich kserokopie lub umożliwi skanowanie lub kserowanie. Pożyczkobiorca upoważnia Pożyczkodawcę do gromadzenia, przetwarzania danych osobowych oraz do korzystania z danych o Kliencie zgromadzonych w Biurze Informacji Kredytowej S.A., Biurze Informacji Gospodarczej S.A. (KRD) oraz u innych gromadzących dane o statusie finansowym, kredytowym i zobowiązaniowym Klienta. 9. Po upływie okresu wypowiedzenia Pożyczkodawca może dochodzić należności na drodze sądowej lub zbyć całość lub część wierzytelności osobie trzeciej a także wystawić wierzytelność na sprzedaż w sieci internet, prasie lub poprzez specjalistyczne portale lub firmy pośredniczące. Pożyczkobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę Pożyczkodawcy lub firmy zewnętrzne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Pożyczkobiorca oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem usług finansowych Pożyczkodawcy, informacją prawną o kosztach procesu i kosztach egzekucyjnych, informacją o prawie odstąpienia od umowy dostępnymi na stronie www.mini-firma.pl podstrona Parametry. Spłata pożyczki w terminie regularnym lub zapłata 3 rat w terminach regularnych uprawnia do ubiegania się o pożyczkę od 300 do 4.000zł na okres od 10 dni do 12 miesięcy na zasadach indywidualnie ustalanych przez Strony. 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się bezwzględnie obowiązujące przepisy kodeksu cywilnego oraz ustaw szczególnych Właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć w wyniku realizacji niniejszej umowy jest Sąd w którego okręgu ma siedzibę Pożyczkodawca. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej. Pożyczkodawca może zweryfikować konto Pożyczkobiorcy przelewem weryfikacyjnym kaucji zwrotnej 1grosz lub innej kwoty nie mającej znaczenia gospodarczego. Pożyczkodawca ma prawo zażądać od potencjalnego Pożyczkobiorcy kopii dowodu osobistego z obu stron, kopii dokumentu stwierdzającego dochód regularny, wyciąg z rachunku bankowego Pożyczkobiorcy za ostatni miesiąc, dowód opłacenia składki ZUS za ostatnie 3 miesiące kalendarzowe (dla przedsiębiorców). Pożyczkobiorca ma prawo otrzymać egzemplarz umowy z podpisem Pożyczkodawcy. Pożyczka STARTER może być zawarta korespondencyjnie (poprzez dosłanie jednostronnie podpisanego egzemplarza przez Pożyczkobiorcę) lub w biurze Pożyczkodawcy. Pożyczkobiorca oświadcza, że spełnia kryteria formalne i dochodowe wymagane przepisami ustawy z z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dziennik Ustaw z 17 czerwca 2011 Nr 126 poz. 715). Pożyczkodawca informuje, iż przysługuje Klientowi (Pożyczkobiorcy) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach określonych w art. 32ust.1 pkt 8 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne.

_____________________________________________
Pożyczkobiorca ( czytelny podpis, data, godzina

_______________
Pożyczkodawca

(przykład) Harmonogram spłaty pożyczki STARTER. Pożyczkodawca: ….. Pożyczkobiorca…… pożyczka nr ….. udzielona dnia 8 lutego 2012r. I. Termin płatności 1szej raty: 9 marca 2012r. rata kapitałowa: 375zł, odsetki: 15zł. Razem: 390zł II. Termin płatności 2giej raty: 9 kwietnia 2012r. rata kapitałowa: 375zł, odsetki: 15zł. Razem: 390zł III. Termin płatności 3ciej raty: 9 maja 2012r. rata kapitałowa: 375zł, odsetki: 15zł. Razem: 390zł IV. Termin płatności 4tej raty: 11 czerwca 2012r. rata kapitałowa: 375zł, odsetki: 15zł. Razem: 390zł.

naszeinwestycje 06.07.2020rintal 06.07.2020
Przejdź do galerii.Przejdź do galerii.